STIFTELSEN ARKITEKT A A PALMÉRS MINNE

Publicerad av den 10 januari 2023 i Sällskapet tipsar | Inga kommentarer
STIFTELSEN ARKITEKT A A PALMÉRS MINNE

STIFTELSEN ARKITEKT A A PALMÉRS MINNE
inrättad 1998 av Stockholms-arkitekten August Palmérs dotterdotter AinaPalmér, har som syfte att stödja vetenskaplig forskning kring äldre byggnader och bebyggelsemiljöer, företrädesvis inom Stockholms kommun. Stiftelsen gerbidrag till publicering samt till forskningsstipendier. Ansökningsperioder på vår och höst. Vårens ansökningsdag är den 17 februari 2023.

Ansökan om publiceringsbidrag skall förutom sökandes namn och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel.nr, e-postadress samt kortfattad CV, projekttitel, sökt belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning på max. 2000 tecken, dessutom uppgift om ev. ekonomiskt stöd från annat håll. Ytterligare uppgifter kan lämnas i kortfattade bilagor. Ansökan om forskningsstipendium, t.ex. förstudie till mer omfattande forskning, skall omfatta, förutom ovanstående uppgifter om sökande, redogörelse för projektets innehåll, relevans, uppläggning och tidsplan.

Ansökan skall vara insänd med e-post senast den 17 februari 2023 till stiftelsens sekreterare jur kand Elisabeth Tamm, e-mail: elisabeth.tamm@translaw.se

Förfrågningar kan ställas till sekreteraren tel. 073-505 35 10, mailadress som ovan, eller till stiftelsens ordförande professor Fredric Bedoire, 070-201 71 08, e-mail: bedoire@kkh.se

Beviljade ansökningar meddelas i mars 2023.
Tryckningsbidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.
Se vidare stiftelsens hemsida http://palmerstip.se/. Org.nr 802407-2202

 

Palmer stift ansökan 17.2.2023

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.