Avancerade vidareutbildningar i restaureringskonst på Konsthögskolan – läsåret 22/23.

Avancerade vidareutbildningar i restaureringskonst på Konsthögskolan – läsåret 22/23.

Här kommer årets tema på kurserna, nu 3 st!
Sprid gärna vidare!

Avancerade vidareutbildningar i restaureringskonst på Konsthögskolan – läsåret 22/23.
Ansök innan 20 april.
Mer info och ansökan: https://kkh.se/sv/aktuellt/meddelanden/restaureringskonst-x-3/

POST-ACCELERATION
– framtiden är redan byggd

Foto: Anton Hedberg, Borås tidning 2017, Rivning folkets hus Borås

Byggsektorn står för en betydande del av klimatpåverkan. Att i större utsträckning utgå ifrån det som redan finns, istället för att bygga nytt, skulle snabbt ge positiv effekt på klimatet. Under året kommer vi arbeta med att applicera restaureringskonstens välbeprövade värderingsmetoder och verktyg i olika typer av bebyggelse, som står inför stora och utmanande förändringar, utgångspunkten är vårt stora men även sårbara fastighetsbestånd från mitten av 1900-talet ända fram till idag.

SKÖNHET, HÅLLBARHET OCH FUNKTION
– arkitektur är kulturarvets nycklar

foto: Östergötlands museum.

Foto: Östergötlands museum.

Vi ställer oss frågor och diskuterar restaureringskonstens grundstenar. Vi provar klassiska resonemang och argument i vår egen tid. Vi undersöker på vilka sätt höga kulturhistoriska värden kan lyftas in i framtiden och hur vårt byggnadsarv kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhällsbygge. Genom att kritiskt granska olika synsätt för bevarande av kulturarven utvecklar vi tillsammans kunskapsfältet och håller restaureringskonsten aktuell. Årets studieobjekt kommer till stor del vara den anrika hälsoanläggningen Medevi Brunn i Östergötland.

KATALYSATOR
– hur bidrar restaureringskonst till långsiktig hållbarhet

Du som tidigare har läst restaureringskonst får nu möjligheten att bidra med din kunskap och fördjupa den i en studie av restaureringsfältets metodik. I kursen ställer vi oss frågan och diskuterar: Får behovet av omställning till ett mer hållbart samhällsbyggande konsekvenser för restaureringskonsten eller kan restaureringskonstens metoder rent av vara en katalysator för nya synssätt i samhällsdiskussionen?

Restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan arbetar utifrån arkitektonisk konstnärlig praktik såväl som naturvetenskapliga och humanistiska metoder. Oavsett vilken tidsepok vi fördjupar oss i, handlar restaureringskonst om enkla grundprinciper som att förstå platsen och bebyggelsen. Våra postmaster-utbildningar är forskningsinriktade, där studenterna kritiskt analyserar olika, och ibland motstridiga, perspektiv som idag finns i byggsektorn och samhällets strävan mot en långsiktigt hållbar utveckling av vår byggda miljö.

Kommentarsfunktionen är endast öppen för medlemmar.