Visning av den pågående restaureringen av bogårdsmurar vid Frösunda och Markims medeltida kyrkor i Vallentuna

Vallentuna församling beslutade 2019 att inventera bogårdsmurarna vid församlingens fyra kyrkor – Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda kyrkor. Tillsammans rör det sig om mer än 1200 meter kyrkomur som skulle inventeras inför en kommande restaurering. Hur tar man sig an ett så ovanligt projekt och vilken typ av handling ska arbetas fram för att tillhandahållas stenentreprenörer så att de kan kostnads- och tidsberäkna restaureringen av alla dessa meter gamla kallmurar som befinner sig i varierande skick, och uppvisar vitt skilda åtgärdsbehov. Församlingen gav uppdraget till projektledare Maria Reuterskiöld att tillsammans med antikvarie Lina Karlsson och stenspecialist Janne Mattsson att inventera, ta fram handlingar, kostnadsberäkna och handla upp en entreprenör som kunde genomföra murentreprenaden med hög kvalitet i utförande och detta till en rimlig kostnad. För att bestämma vid vilken kyrka som entreprenaden skulle starta genomfördes en inventering av murarnas rasrisk.

Det praktiska restaureringsarbetet av kallmurarna startade i augusti 2020 vid Vallentuna kyrka. Därefter fortsatte arbetet vid landsortkyrkan Markim belägen i Vallentunas vackra kulturlandskap. Nu pågår entreprenaden med Frösundas murar för att därefter avslutas med Orkesta kyrkomurar.

Markims och Orkesta kyrkor ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, värdefullt för sina egenskaper som äldre bevarad kulturbygd, med ett i huvudsak uppodlat kulturlandskap och äldre bystrukturer och sockenkyrkor dominant placerade i landskapet. Länsstyrelsen har anlitat en arkeolog som medverkar, inventerar och letar ytterligare runstenar och eventuella rester av begravningar av självmördare, brottslingar och odöpta spädbarn, bland annat mylingar strax utanför murarna. Vallentuna är världens runstenstätaste område och runstenar kan ses inmurade i kyrkor och i några av bogårdsmurarna.

Sällskapet för restaureringskonst visar det pågående arbetet med Frösunda kallmurar. Kyrkan som är från 1400-talets första hälft öppnas upp i anslutning till visningen. För de som önskar åker vi därefter den gamla vägen i det vackra kulturlandskapet, passerar Orkesta kyrka och stannar vid Markims kyrka från 1200-talet och tittar på kyrkans restaurerade bogårdsmurar. Vi har möjlighet att gå in även i Markims kyrka.

Plats: Frösunda kyrka

Tid: Tisdagen den 25/5 2021. Samling vid västra kyrkogårdsmuren kl. 13.00.

Markims kyrka ligger ca 15 min bilväg från Frösunda. Visning av Markims murar ca kl 14.

Transport: Egen bil.

Visningen hålls av projektledare Maria Reuterskiöld, antikvarie Lina Karlsson och entreprenör Torbjörn Birgersson.

Anmälan görs till: maria.reuterskiold@forsen.com senast onsdag 19/5.